ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา  l  พัทลุง
 
 
ข้อมูล/สถิติ
ด้านการจัดการศึกษา
ด้านการวิจัย
ด้านการบริการวิชาการ
ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ด้านการบริหารจัดการ
 
ด้านการจัดการศึกษา กลับหน้าหลัก

 ข้อมูลสถิตินิสิต
 ข้อมูลอัตราการคงอยู่ของนิสิต
 ข้อมูลการสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2550-2558
 ข้อมูลจำนวนรับนิสิต ปีการศึกษา 2555-2559   ข้อมูลจำนวนยืนยันสิทธ์ ปีการศึกษา 2560
 จำนวนนิสิตเต็มเวลา (FTES)
 ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2555-2559 ,   ข้อมูลดิบ ปีการศึกษา 2559
 ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ปีการศึกษา 2559
 ข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจของนายจ้าง ปีการศึกษา 2559
 ข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการ ประจำปีการศึกษา 2559 (ระดับคณะและหลักสูตร)  สรุปจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม (ข้อมูล ณ  28 ก.ค. 60)
 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะต่อคณะและมหาวิทยาลัยทักษิณของบัณฑิต ปีการศึกษา 2559
 ข้อมูลผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556-2559 (ข้อมูลปีการศึกษา 2559 ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2560)
 ข้อมูลบุคลากร แก้ไข เพิ่มอาจารย์พิเศษ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 60
 ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วย ระดับหลักสูตร ส่ง mail ให้ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพของส่วนงานวิชาการแล้ว (28 ก.ค.60)
 ข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการ ประจำปีการศึกษา 2559 จำแนกตามภาพรวมมหาวิทยาลัยและตามวิทยาเขต  แบบสอบถาม (ข้อมูล ณ  7 ส.ค. 60)  
خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید کریو خرید کریو نمایندگی hp نمایندگی شارپ تعمیرات پرینتر دانلود فیلم خرید vpn اپل خرید فیلتر شکن