ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 24 ต.ค.60 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยทักษิณ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
 
     
มหาวิทยาลัยทักษิณ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2560
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมีรศ.ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณะผู้บริหารและบุคลากร ให้การต้อนรับทีมคณะกรรมการโดยมีรายชื่อต่อไปนี้

1. รศ.จันทนี เพชรานนท์ ประธาน
2. รศ.ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย์ กรรมการ
3. อ.ดร.นันทน์ ถาวรังกูร กรรมการ
4. รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย กรรมการ
5. อ.ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์ กรรมการและเลขานุการ