ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 13 ธ.ค.60 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2560
 
     
เมื่อวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน ระดับส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น และงานบริหาร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 ชั้น 2 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา และห้องประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสำนักงานกลาง วิทยาเขตพัทลุง โดยมีท่านรองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธาน โดยการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการร่วมกันกำหนดค่าเป้าหมายการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างอธิการบดี กับหัวหน้าส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น และหน่วยงานบริหาร และส่วนงานสามารถนำไปกำหนดวิธีการดำเนินงานเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยได้ต่อไป