ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 29 มิ.ย.61 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการอบรมผู้ประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA
 
     
เมื่อวันที่ 26-28 มิถุนายน 2561 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการอบรมผู้ประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล (อาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์) เป็นประธานพิธีเปิด วิทยากรการอบรมประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญดา อนุวงศ์ AUN-QA Lead Assessor อาจารย์ประจำ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากรหลัก และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรี ศุภสุธีกุล อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาจารย์ ดร.วัยวุฑฒ์ อยู่ในศิล อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาจารย์ ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ นักวิชาการอิสระ และอาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นผู้ช่วยวิทยากร โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 37 คน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเตรียมการประเมินและทำการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA และหลักการ PDCA โดยสามารถให้ข้อมูลป้อนกลับ ตัดสินผลการประเมิน และเขียนรายงานการประเมินแก่หลักสูตรผู้รับการประเมินได้