ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 14 พ.ย.61 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560
 
     

เมื่อวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยทักษิณ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยทักษิณ รับการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ซึ่งมีทีมคณะกรรมการประเมินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
      1. ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ             ประธานกรรมการ
      2. ผศ.แพทย์หญิงกรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์  กรรมการ
      3. อาจารย์นายแพทย์กิตติพงศ์ เรียบร้อย  กรรมการ