ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
ภาษาไทย l ENGLISH

มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
ผู้บริหาร/บุคลากร
ผู้บริหารและบุคลากร
 
ผู้บริหารและบุคลากร กลับหน้าหลัก

อาจารย์สายพิณ  วิไลรัตน์
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล
โทร. (63) 7009
 
นางสาวปิ่นปินัทธ์  ดำนุ้ย
หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
โทร. (61) 7212
 
นางสาวทิพวรรณ  เดชสม
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทร. (61) 7211
 
นางศิริพร  รัตนพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทร. (61) 7210