ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
 
 
ข้อมูลฝ่าย QA
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานบริหารความเสี่ยง
งานควบคุมภายใน
 
กลับหน้าหลัก