ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
ภาษาไทย l ENGLISH

มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
เกี่ยวกับฝ่ายฯ
ความเป็นมา
พันธกิจ
แผนการดำเนินงาน
โครงสร้างการบริหาร
 
พันธกิจ กลับหน้าหลัก

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา (Division of Education Quality Assurance) เป็นหน่วยงานระดับฝ่าย ภายในสำนักงานมหาวิทยาลัย (หน่วยงานภายในของส่วนงานตามความในมาตรา 9 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551) มีพันธกิจหลักในการสนับสนุนการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับมหาวิทยาลัย ส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น หน่วยงานบริหาร และหลักสูตร รวมทั้งการพัฒนาส่วนงานและมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล ดังนี้ 
1. การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
3. การพัฒนาระบบสารสนเทศ และการจัดการฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
  4. การวิจัยสถาบัน