ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
 
 
เกี่ยวกับฝ่าย QA
ความเป็นมา
พันธกิจ
แผนการดำเนินงาน
โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร/บุคลากร
 
พันธกิจ กลับหน้าหลัก

    ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา (Division of Education Quality Assurance) เป็นหน่วยงานระดับฝ่าย ภายในสำนักงานมหาวิทยาลัย (หน่วยงานภายในของส่วนงานตามความในมาตรา 9 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551) มีพันธกิจหลักในการสนับสนุนการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับมหาวิทยาลัย ส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น หน่วยงานบริหาร และหลักสูตร รวมทั้งการพัฒนาส่วนงานและมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล ดังนี้