ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
ภาษาไทย l ENGLISH

มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
เกี่ยวกับฝ่ายฯ
ความเป็นมา
พันธกิจ
แผนการดำเนินงาน
โครงสร้างการบริหาร
 
ความเป็นมา กลับหน้าหลัก

สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2559 ได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นหน่วยงานระดับฝ่ายภายในสำนักงานมหาวิทยาลัย
 
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มีพันธกิจและความรับผิดชอบในการสนับสนุนการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับมหาวิทยาลัย ส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น หน่วยงานบริหาร และหลักสูตร รวมทั้งการพัฒนาส่วนงานและมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล