ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
 
 
เกี่ยวกับฝ่าย QA
ความเป็นมา
พันธกิจ
แผนการดำเนินงาน
โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร/บุคลากร
 
แผนการดำเนินงาน กลับหน้าหลัก

แผนกลยุทธ์ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2560-2563 
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2560-2563
แผนปฏิบัติการ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 / รายงานผลการดำเนินงานตามแผน
 แผนปฏิบัติการ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563