ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
ภาษาไทย l ENGLISH

มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
งาน EdPEx/TQA
แบบฟอร์ม
คู่มือ/เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
แบบฟอร์ม กลับหน้าหลัก


EdPEx TSU 2 การประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEX ตามข้อกำหนดโดยรวม  (Overall requirement) หมวด 1-6 ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2561 (12 มี.ค.62) 
EdPEx TSU 8 โครงร่างองค์กร สำหรับส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น (ปรับใหม่ 11ก.พ.62)
EdPEx TSU 8 โครงร่างองค์กร สำหรับหน่วยงานบริหาร (ปรับใหม่ 11 ก.พ.62)