ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
ภาษาไทย l ENGLISH

มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
งานประกันคุณภาพการศึกษา (QA)
คู่มือ/เอกสารที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อผู้ประเมิน
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2558 - รายงานผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559 - รายงานผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2560 - รายงานผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2561
 
ปีการศึกษา 2558 กลับหน้าหลัก

ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2558

 แบบฟอร์ม Program Profile ระดับหลักสูตร

 วิธีการคำนวณข้อมูลอาจารย์ ตัวบ่งชี้ AUN.6 และ C.5


C.1 การรับและการสำเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา (Success Rate) 
 ข้อมูลการรับนิสิต ปี 2556-2558 (31 ก.ค.59)
 ข้อมูลการคงอยู่ของนิสิต ปี 2554-2558 (26 ก.ค.59)
 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปี 2554-2558 (26 ก.ค.59)

C.2 การได้งานทำของบัณฑิต
 ข้อมูลการได้งานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2555-2558 (31 ก.ค. 59)

C.3 คุณภาพบัณฑิต 
 ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ TQF  ประจำปีการศึกษา 2557 (8 ส.ค.59)

C.4 ผลงานของผู้เรียน 
 ผลการตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา 2556-2558 (เพิ่มข้อมูล 31 ส.ค.59)

C.5 คุณสมบัติของอาจารย์
 ข้อมูล FTES นิสิต ปีการศึกษา 2556-2558 (1 ก.ค.59)
 ข้อมูลรายชื่ออาจารย์ ปีการศึกษา 2556-2558 (2 ส.ค.59)

C.7 การกำกับมาตรฐานหลักสูตร
 ข้อมูลสถานะหลักสูตร (15 ก.ค.59)

C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ/สถาบัน
 ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (5 ส.ค.59)
 
FTES สำหรับการคิดต้นทุก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (5 ส.ค.59)

C.10 บุคลากรได้รับการพัฒนา
 ข้อมูลบุคลากรได้รับการพัฒนา ปี 2556-2558 สายวิชาการ ที่จัดโดยฝ่ายวิชาการ (เพิ่มข้อมูล 31 ก.ค.59)

C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 ข้อมูลป้อนกลับจากศิษย์เก่า ปีการศึกษา 2558 (31 ก.ค.59)

S.1 จำนวนผู้เข้าร่วมหลักสูตรต่อเนื่องจากมหาวิทยาลัย 
 จำนวนผู้เข้าร่วมหลักสูตรต่อเนื่องจากมหาวิทยาลัย ที่จัดโดยฝ่ายวิชาการ (1 ก.ค.59)

S.3 ร้อยละของรายได้อื่นของมหาวิทยาลัย (TSU14)
 จำนวนรายได้อื่น ปีการศึกษา 2558 (5 ส.ค.59)
 รายละเอียดรายได้จากบริการวิชาการ ปีการศึกษา 2558 (สิงหาคม 2558-กรกฎาคม 2559)

S.4 Green University (TSU18)
 แบบฟอร์ม UI GREENMETRIC

TSU 16 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
 คำสั่ง Overall   รายชื่อ 21 มิ.ย. OP  รายชื่อ 21 มิ.ย. Overall   รายชื่อ 14 ก.ค. และ 22-23 ก.ค. บ้านหน้าเก่า