ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
ภาษาไทย l ENGLISH

มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
งานประกันคุณภาพการศึกษา (QA)
คู่มือ/เอกสารที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อผู้ประเมิน
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2558 - รายงานผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2559 - รายงานผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2560 - รายงานผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2560 คำรับรองและผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2561 - รายงานผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2561 คำรับรองและผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2562
 
คู่มือ/เอกสารที่เกี่ยวข้อง กลับหน้าหลัก

     - เปลี่ยนแปลงเกณฑ์การประเมิน หน้า 31-33
     - แก้ไขสูตรการคำนวณ ได้แก่ ตัวชี้วัด 7.1ก-6 และ ตัวชี้วัด 7.3ก-10
     - แก้ไขตารางการจัดเก็บข้อมูล ได้แก่ ตัวชี้วัด 7.2ก-7 และตัวชี้วัด 7.2ก-8
      
 
สูตรการคำนวณ FTE อาจารย์   (แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน )

ปีการศึกษา 2561
 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2561  

ปีการศึกษา 2560

 
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2560  


เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ปีการศึกษา 2562

 
แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562  
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
  
 
แผนการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562  

ปีการศึกษา 2559
 เกณฑ์การประเมิน ส่วนที่ 1 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2559 (ตามเกณฑ์ CUPT QA) 
(PDF)  (MS WORD) 
 เกณฑ์การประเมิน ส่วนที่ 2 การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558-2567 ตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2559 
(เกณฑ์การประเมิน MS WORD) (สรุปตัวบ่งชี้ตามคำรับรอง
 เกณฑ์การประเมิน ส่วนที่ 3 การพัฒนาตามบทบาท/หน้าที่/พันธกิจ ปีการศึกษา 2559 (MS WORD) (PDF)  

ปีการศึกษา 2558
 
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558 (ตามเกณฑ์ CUPT QA) (
PDF)  (MS WORD)
 
เกณฑ์การประเมิน ส่วนที่ 2 การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558-2567 ตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2558 (
PDF) (MS Word)
 รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2558 (PDF) (MS Word)
 คู่มือ AUN QA Version 3.0 

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558
 กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการนำมาตรฐานการอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ พ.ศ. 2561
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561

 แบบฟอร์ม
 
แผนพัฒนาคุณภาพ ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA
 แผนพัฒนาคุณภาพ ระดับส่วนงาน ตามเกณฑ์ CUPT QA
 แผนพัฒนาคุณภาพ ระดับส่วนงาน ตามเกณฑ์ EdPEx