ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
ภาษาไทย l ENGLISH

มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
งานประกันคุณภาพการศึกษา (QA)
คู่มือ/เอกสารที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อผู้ประเมิน
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2558 - รายงานผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559 - รายงานผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2560 - รายงานผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2561
 
คู่มือ/เอกสารที่เกี่ยวข้อง กลับหน้าหลัก

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา

ปีการศึกษา 2561
 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2561  

ปีการศึกษา 2560

 
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2560  


ปีการศึกษา 2559
 เกณฑ์การประเมิน ส่วนที่ 1 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2559 (ตามเกณฑ์ CUPT QA) 
(PDF)  (MS WORD) 
 เกณฑ์การประเมิน ส่วนที่ 2 การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558-2567 ตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2559 
(เกณฑ์การประเมิน MS WORD) (สรุปตัวบ่งชี้ตามคำรับรอง
 เกณฑ์การประเมิน ส่วนที่ 3 การพัฒนาตามบทบาท/หน้าที่/พันธกิจ ปีการศึกษา 2559 (
MS WORD) (PDF 

ปีการศึกษา 2558
 
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558 (ตามเกณฑ์ CUPT QA) (
PDF)  (MS WORD)
 เกณฑ์การประเมิน ส่วนที่ 2 การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558-2567 ตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2558 (
PDF) (MS Word
)
 รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2558 (PDF) (MS Word)
 คู่มือ AUN QA Version 3.0 

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558

แบบฟอร์ม
 แผนพัฒนาคุณภาพ ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA
 
แผนพัฒนาคุณภาพ ระดับส่วนงาน ตามเกณฑ์ CUPT QA
 
แผนพัฒนาคุณภาพ ระดับส่วนงาน ตามเกณฑ์ EdPEx