ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
ภาษาไทย l ENGLISH

มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
งานประกันคุณภาพการศึกษา (QA)
คู่มือ/เอกสารที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อผู้ประเมิน
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2558 - รายงานผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559 - รายงานผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2560-รายงานผลการประเมิน
 
คู่มือ/เอกสารที่เกี่ยวข้อง กลับหน้าหลัก

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา

ปีการศึกษา 2560
 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2560  


ปีการศึกษา 2559

 เกณฑ์การประเมิน ส่วนที่ 1 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2559 (ตามเกณฑ์ CUPT QA) (PDF)  (MS WORD) 
 เกณฑ์การประเมิน ส่วนที่ 2 การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558-2567 ตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2559 (เกณฑ์การประเมิน MS WORD) (สรุปตัวบ่งชี้ตามคำรับรอง
 เกณฑ์การประเมิน ส่วนที่ 3 การพัฒนาตามบทบาท/หน้าที่/พันธกิจ ปีการศึกษา 2559 (MS WORD) (PDF 

ปีการศึกษา 2558
 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558 (ตามเกณฑ์ CUPT QA) (PDF)  (MS WORD)
 เกณฑ์การประเมิน ส่วนที่ 2 การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558-2567 ตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2558 (PDF) (MS Word)
 รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2558 (PDF) (MS Word)
 คู่มือ AUN QA Version 3.0 

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558