ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
ภาษาไทย l ENGLISH

มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
งานประกันคุณภาพการศึกษา (QA)
คู่มือ/เอกสารที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อผู้ประเมิน
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2558 - รายงานผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559 - รายงานผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2560 - รายงานผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2561
 
ปีการศึกษา 2558 - รายงานผลการประเมิน กลับหน้าหลัก

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงานและหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558
ส่วนงาน ระดับส่วนงาน ระดับหลักสูตร
มหาวิทยาลัยทักษิณ  PDF     WORD
ส่วนงานวิชาการ    
 1. คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน - Download
 2. คณะนิติศาสตร์ PDF     WORD Download
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ PDF    WORD Download
 4. คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  PDF    WORD Download
 5. คณะวิทยาศาสตร์ PDF    WORD Download
 6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ PDF    WORD -
 7. คณะศิลปกรรมศาสตร์ PDF    WORD Download
 8. คณะศึกษาศาสตร์ PDF    WORD Download
 9. คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ PDF    WORD Download
 10. วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา PDF    WORD Download
 11. วิทยาลัยนานาชาติ PDF    WORD Download
 ส่วนงานอื่น    
 12. บัณฑิตวิทยาลัย  PDF  WORD  
 13. วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน PDF  WORD   
 14. สถาบันทักษิณคดีศึกษา PDF  WORD   
 15. สถาบันปฏิบัติการชุมชนฯ PDF   WORD   
 16. สถาบันวิจัยและพัฒนา PDF   WORD   
 17. สำนักคอมพิวเตอร์ PDF   WORD   
หน่วยงานบริหาร    
 19. ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน  PDF   WORD  
 20. ฝ่ายกิจการนิสิตพัทลุง PDF   WORD   
 21. ฝ่ายกิจการนิสิตสงขลา PDF   WORD   
 22. ฝ่ายตรวจสอบภายใน PDF   WORD   
 23. ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล PDF   WORD 
 24. ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย PDF   WORD 
 25. ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง PDF   WORD 
 26. ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา PDF   WORD 
 27. ฝ่ายแผนงาน PDF   WORD 
 28. ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา PDF   WORD 
 29. งานวิเทศสัมพันธ์  PDF   WORD