ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
ภาษาไทย l ENGLISH

มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
งานประกันคุณภาพการศึกษา (QA)
คู่มือ/เอกสารที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อผู้ประเมิน
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2558 - รายงานผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559 - รายงานผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2560 - รายงานผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2561
 
ปีการศึกษา 2559 กลับหน้าหลัก

 แบบฟอร์มสรุปค่าเป้าหมาย ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 เอกสารแนบ 2 เพื่อส่งฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
 แบบฟอร์มลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559
 แบบฟอร์มลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน ระดับส่วนงาน ประจำปีการศึกษา 2559