ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
ภาษาไทย l ENGLISH

มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
งานประกันคุณภาพการศึกษา (QA)
คู่มือ/เอกสารที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อผู้ประเมิน
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2558 - รายงานผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559 - รายงานผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2560 - รายงานผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2561
 
ปีการศึกษา 2559 - รายงานผลการประเมิน กลับหน้าหลัก

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงานและหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 

ส่วนงาน

ระดับส่วนงาน

ระดับหลักสูตร

มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

 

ส่วนงานวิชาการ

 

 

 1. คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

 PDF     WORD 

 Download

 2. คณะนิติศาสตร์

 PDF     WORD 

 Download

 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

PDF     WORD 

Download

 4. คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

PDF     WORD 

Download

 5. คณะวิทยาศาสตร์

PDF     WORD 

Download

 6. คณะวิศวกรรมศาสตร์

PDF     WORD 

Download

 7. คณะศิลปกรรมศาสตร์

PDF     WORD 

Download

 8. คณะศึกษาศาสตร์

PDF     WORD 

Download

 9. คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

PDF     WORD 

Download

 10. วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

PDF     WORD 

Download

 11. วิทยาลัยนานาชาติ

PDF     WORD 

Download

 ส่วนงานอื่น

 

 

 12. บัณฑิตวิทยาลัย

PDF     WORD 

 

 13. วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน

PDF     WORD 

 

 14. สถาบันทักษิณคดีศึกษา

PDF     WORD 

 

 15. สถาบันปฏิบัติการชุมชนฯ

PDF     WORD 

 

 16. สถาบันวิจัยและพัฒนา

PDF     WORD 

 

 17. สำนักคอมพิวเตอร์

PDF     WORD 

 

18. สำนักหอสมุด

PDF     WORD 

 

หน่วยงานบริหาร

 

 

 19. ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

PDF     WORD 

 

 20. ฝ่ายกิจการนิสิตพัทลุง

PDF     WORD 

 

 21. ฝ่ายกิจการนิสิตสงขลา

PDF     WORD 

 

 22. ฝ่ายตรวจสอบภายใน

PDF     WORD 

 

 23. ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล

PDF     WORD 

 

 24. ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย

PDF     WORD 

 

 25. ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง

PDF     WORD 

 

 26. ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา

PDF     WORD 

 

27. ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

PDF     WORD 

 

 28. ฝ่ายแผนงาน

PDF     WORD 

 

 29. ฝ่ายวิชาการ

PDF     WORD 

 

 30. งานวิเทศสัมพันธ์

PDF     WORD