ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
ภาษาไทย l ENGLISH

มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
งานประกันคุณภาพการศึกษา (QA)
คู่มือ/เอกสารที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อผู้ประเมิน
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2558 - รายงานผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559 - รายงานผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2560 - รายงานผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2561
 
ปีการศึกษา 2560 กลับหน้าหลัก

 แบบฟอร์มลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน ระดับส่วนงาน ประจำปีการศึกษา 2560 CUPT QA
 แบบฟอร์มลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน ระดับส่วนงาน ประจำปีการศึกษา 2560 EdPEx
 สรุปผลตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
ำรับรองการปฏิบัติงาน ระดับมหาวิทยาลัย ส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น และหน่วยงานบริหาร ประจำปีการศึกษา 2560
ลำดับที่ หน่วยงาน
1 มหาวิทยาลัยทักษิณ
2 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
3 คณะนิติศาสตร์
4 คณะพยาบาลศาสตร์
5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
7 คณะวิทยาศาสตร์
8 คณะวิศวกรรมศาสตร์
9 คณะศิลปกรรมศาสตร์
10 คณะศึกษาศาสตร์
11 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
12 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
13 วิทยาลัยนานาชาติ
14 บัณฑิตวิทยาลัย
15 วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน
16 สถาบันทักษิณคดีศึกษา
17 สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ
18 สถาบันวิจัยและพัฒนา
19 สำนักคอมพิวเตอร์
20 สำนักหอสมุด
21 ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
22 ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง
23 ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา
24 ฝ่ายตรวจสอบภายใน
25 ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
26 ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย
27 ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
28 ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา
29 ประกันคุณภาพการศึกษา
30 ฝ่ายแผนงาน
31 ฝ่ายวิชาการ
32 งานวิเทศสัมพันธ์