ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
ภาษาไทย l ENGLISH

มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
ติดต่อ
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
 
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา กลับหน้าหลัก

ที่อยู่
     ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
     เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ตาบลบ้านพร้าว อาเภอป่าพะยอม
     จังหวัดพัทลุง 93210

โทรศัพท์ภายใน

     61 - 7210, 7211, 7212

โทรศัพท์ภายนอก/โทรสาร
     074-609652

e-mail
     qa-tsu@hotmail.com

Facebook
     ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ (https://www.facebook.com/qa.tsu)