ภาษาไทย l ENGLISH

มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
การสำรวจภาวะการมีงานและความพึงพอใจของนายจ้าง ของบัณฑิต (รุ่นที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560)
ขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของนิสิต ระดับปริญญาตรี ต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2561
แผนการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2559
แผนการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA
แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2559
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงานและหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558
รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2558


หน้าที่ :