ภาษาไทย l ENGLISH

มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
ประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานตามแนวทาง TSU-EdPEx ปีการศึกษา 2561
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการอบรมผู้ประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA
โครงการลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2560
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 2/2560
มหาวิทยาลัยทักษิณ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)”
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ CUPT QA ประจำปีการศึกษา 2559
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx ของส่วนงานอื่นและหน่วยงานบริหาร (KM EdPEx#5)
การประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA ประจำปี 2560
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเข้าศึกษาดูงานด้านโครงสร้างระบบสารสนเทศ นโยบายการบริการจัดการด้านข้อมูลสารสนเทศ และระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยทักษิณ 26 ม.ค. 60
การสัมมนาคณะทำงานการประกันคุณภาพ ทปอ. "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานตามระบบ CUPT QA ของสถาบันอุดมศึกษานำร่องในการนำระบบ CUPT QA มาใช้ในปีการศึกษา 2557-2558"
การประเมินคุณภาพภายใน ส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่นและหน่วยงานบริหาร ประจำปีการศึกษา 2558
การประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558
การลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2559
โครงการอบรมผู้ประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA


หน้าที่ :